Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Denna behandlingsform syftar till att patienten/klienten lär sig hantera situationer som framkallar besvärande känslor och beteenden. Genom stegvis inlärning skapas nya konstruktiva och fungerande tanke- och beteendemönster.

Terapin strävar efter att förklara varför problemen uppstått och fokuserar på vilka faktorer som vidmakthåller problemen och hur svårigheterna ska kunna brytas och i förlängningen ge patienten/klienten verktyg för att själv kunna hantera sina svårigheter. Målet är att patienten/klienten ska få en ökad livskvalitet.

 

KBT - behandling

KBT inbegriper bedömning och kartläggning av din situation samt behandling, psykoedukation och därtill även hemuppgifter. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT för en session och ges vanligtvis en gång per vecka. Psykoedukation sker fortlöpande under behandlingens gång och tar upp både mentala och fysiska funktioner samt reaktioner kopplade till psykisk ohälsa. På så sätt får patienten/klienten större förståelse kring sina egna reaktioner på det som händer i livet.

Patienten/klienten behöver vara delaktig i förändringsprocessen och detta görs bland annat med hjälp av hemuppgifter. Hemuppgifterna ger möjligheter att testa/pröva nya tankesätt och beteenden.