GDPR - Hantering av dina personuppgifter

Hantering av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att dina personuppgifter skyddas med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta mottagningen för att få reda på vilka personuppgifter som har sparats om dig.

Läs hela dataskyddsförordningen här.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär hantering av personuppgifter?
Hantering av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför hanteras dina personuppgifter?
Det kan finnas olika lagliga grunder till att Deviis Psykologmottagning får hantera dina personuppgifter. Dels är det nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, dels är det ett led i Deviis Psykologmottagnings verksamhetsutövning.

I vissa fall kan Deviis Psykologmottagning behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Dina personuppgifter kan behövas för bland annat följande ändamål:

  • För att Deviis Psykologmottagning ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot dig.
  • För att ge god service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
Utgångspunkten vid all personuppgifthantering som Deviis Psykologmottagning utför är att respektera din integritet och dina rättigheter.

Dina uppgifter delas alltid i samband med remisshantering eller om tredje part, så som vårdcentral, efterfrågar journalanteckningar. Deviis Psykologmottagning lämnar inte ut personuppgifter till andra om det inte behöver göras på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda Deviis Psykologmottagnings rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Deviis Psykologmottagning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur skyddas dina uppgifter?
Deviis Psykologmottagning hanterar och arkiverar personuppgifter på ett säkert sätt både digitalt och fysiskt löpande enligt gällande lag.

Klagomål
Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.