KBT

Behandlingen är för dig som har fått en remiss från din vårdcentral och inleds vid ett första möte på Deviis Psykologmottagning. Programmet har vanligtvis ett förlopp på sex månader samt ett uppföljningssamtal senast fyra månader efter avslutad behandling. Somatic Experiencing® (SE) ingår inte i fritt vårdval (inte med remiss).

Förloppet inleds med ett bedömningssamtal där vi tillsammans belyser dina nuvarande svårigheter och gemensamt kommer fram till en eventuell behandlingsprocess.

Därefter påbörjas individuella terapeutiska samtal med kognitiv beteendeterapi (KBT) som fokuserar på att identifiera och bryta negativa tankemönster. Under hela behandlingsförloppet får du fortlöpande kunskap och verktyg omkring det aktuella problemområdet. 

Målet är att det skapas förståelse och insikt om varför du tänker och upplever som du gör och hur dessa tankar och känslor påverkar ditt beteende. I behandlingen får du hemuppgifter med syftet att testa verktyg samt applicera dem i din vardag och på så sätt införliva nya förhållningssätt.
 
Det ingår även undervisning (psykoedukation) med olika teman med utgångspunkt i psykisk ohälsa. Vid varje tillfälle ingår även vägledd närvaroträning (mindfulness) samt avslappning.

Vi ska i samarbete hitta metoder och verktyg anpassade till din kapacitet och möjligheter. Verktyg som kommer att bana vägen för en bättre tillvaro för dig. Behandlingen fokuserar även på att förebygga såväl eventuell sjukskrivning som längre sjukfrånvaro.

Har du frågor om behandling och psykisk hälsa - titta på vårdguiden www.1177.se som ger information om bland annat:
    ▪ Att gå i terapi
    ▪ Frågor och svar
    ▪ Diagnoser och besvär